പെണ്‍ പൂവ്

കാണാനഴകുള്ള പൂവ് ..,കാണുമ്പോള്‍ - 
കരളുള്ളില്‍ കവിതയുണരും പൂവ് 
കരയാതെ കരയാനറിയുന്ന പൂവ് - 
കാമിനിയാം പെണ്‍ പൂവ് ........

അഷ്‌റഫ്‌ അഴിയത്ത് 
raffus33@gmail.com 

No comments:

Post a Comment